Van gogh

Erfrecht: adviseren en procederen over de erfenis

Bij het openvallen van een nalatenschap kunnen tal van complexe vragen en problemen opkomen, zoals:

 • zuivere of beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, dan wel verwerping daarvan;
 • verkrijgen van informatie over omvang en samenstelling van de nalatenschap;
 • beroep op de legitieme portie;
 • afgifte van legaten;
 • uitleg van het testament;
 • afwikkeling en verdeling van de nalatenschap;
 • afwikkeling van tweetrapsmakingen;
 • afwikkeling van een nalatenschap met internationale aspecten;
 • inbreng van schenkingen;
 • vernietiging van een testament; en
 • toezicht op de werkzaamheden van de boedelnotaris, executeur, vereffenaar of testamentair bewindvoerder.

Zijn deze kwesties niet (meer) in goed overleg op te lossen, dan is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Jerry Hoff heeft een ruime proceservaring, ook in meer complexe geschillen. Met meer dan 30 jaar ervaring als advocaat op het terrein van het ondernemingsrecht, bank- en effectenrecht en insolventierecht is Jerry Hoff bij uitstek geëquipeerd om ondernemers en vermogende particulieren op het terrein van het erfrecht bij te staan. Hij staat alom bekend om zijn ervaring, zakelijke inslag en kennis van zaken.

Jerry Hoff beoordeelt ook – zo nodig in de vorm van een second opinion – de meer complexe ondernemerstestamenten. Hij kan behulpzaam zijn bij het ‘vertalen’ van deze meer complexe testamenten voor cliënten, omdat ingewikkelde zaken en notariële geheimtaal uitleggen nu eenmaal een kunst is.

Mr. Hoff werkt ook in teamverband met andere professionals (fiscalisten, accountants en notarissen).

Bijstand aan professionals

Mr. Hoff staat tevens professionals bij, zoals notarissen, executeurs, vereffenaars en testamentair bewindvoerders. Die bijstand kan betrekking hebben op typische erfrechtelijke aangelegenheden als advocaat, adviseur of sparring partner, maar ook op het terrein van het notarieel tuchtrecht (bij de Kamers voor het notariaat en de Notariskamer van het gerechtshof Amsterdam) en (verweer tegen) civielrechtelijke aansprakelijkheid van deze professionals.

Nalatenschapsmediation

Is constructief overleg tussen de erfgenamen mogelijk, dan zou eventueel ook nalatenschapsmediation overwogen kunnen worden. Erfrechtelijke geschillen lenen zich daar goed voor, zodat onder leiding van een mediator gezocht kan worden naar een acceptabele oplossing voor een ieder. Het is al gauw de moeite waard om te proberen een conflict rondom een nalatenschap onderling op te lossen: de stap om tegen familie te gaan procederen is immers groot en de familierelatie blijft hoe dan ook bestaan.